Idea

Parafrazując nieco definicję Rolfa Ahlzéna można napisać, że głównym założeniem humanistyki medycznej jest wykorzystywanie osiągnięć nauk humanistycznych i doświadczenia estetycznego w celu doskonalenia praktyki klinicznej, a także lepszego zrozumienia medycyny jako fenomenu ujętego z perspektywy historii idei. Te dwa sposoby poznania – analityczna refleksja i estetyczna wyobraźnia – zdają się być nierozerwalnie związane i kluczowe dla zrozumienia czym była, jest i staje się medycyna.

Humanistyka medyczna stała się obszarem intensywnej wieloośrodkowej współpracy zainicjowanej przez studentów Collegium Medicum oraz Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej początek można utożsamić z odczytem referatu „Sztuka lekarska współcześnie”, który miał miejsce 4 października 2017 roku podczas posiedzenia naukowego Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Prelegentem był wówczas Hubert Syzdek, student kierunku lekarskiego UJCM, obecny przewodniczący Koła Naukowego Humanistyki Medycznej. Celem prezentacji było przedstawienie idei oraz koncepcji dialogu pomiędzy naukami medycznymi i humanistycznymi. Inicjatywa zyskała przychylność i życzliwość Katedry Historii Medycyny UJCM, która stała się siedzibą i miejscem spotkań koła. Kierownik tej katedry profesor Ryszard W. Gryglewski przyjął jako pierwszy spośród wykładowców UJ zaproszenie do współpracy, zostając opiekunem koła naukowego. Pierwszymi członkami koła byli medycy, jednak z czasem zaczęli zgłaszać się studenci innych wydziałów. Obecnie z kołem naukowym współpracują również liczni wykładowcy z całego uniwersytetu.

W idei Koła Naukowego Humanistyki Medycznej zawierają się trzy podstawowe, długofalowe kierunki aktywności. Przede wszystkim praca zespołu ma się przyczynić do rozwoju nauki jaką jest humanistyka medyczna. Ze względu na jej wybitnie wielodyscyplinarny charakter kooperacja między różnymi wydziałami naszej uczelni zdaje się być nie tylko nieoceniona, co również nieodzowna. Nauka ta ma przynieść naturalne odzwierciedlenie w realiach kształcenia młodych lekarzy, a także praktykowania sztuki lekarskiej, co stanowi o drugim kierunku prac koła, możliwym do realizacji dzięki współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM. Ponadto w ramach koła jego członkowie mogą znaleźć dogodne miejsce dla samokształcenia oraz szeroko pojmowanego humanistycznego rozwoju.

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum