Projekt Narrative Medicine

 

Narrative medicine (medycyna narracji, medycyna narracyjna) to wpisująca się w nurt humanistyki medycznej nauka traktująca opowieść o chorobie jako tekst kultury i wykorzystująca narzędzia właściwe dla literaturo- czy kulturoznawstwa dla lepszego jej zrozumienia. Innymi słowy, cytując twórczynię tego nurtu Ritę Charon, jest to „praktyka medyczna, która wie, co zrobić z opowieściami pacjenta”. Opowieściami, które wraz z postępem medycyny stają się coraz częściej relacjami długotrwałego i złożonego procesu życia z chorobą i wychodzenia z niej.

Wykorzystywanie tej metody w kształceniu i codziennej pracy przekłada się na większą uważność wobec historii pacjenta, dostrzeganie jej tła i szerszego kontekstu, a także umiejętność wiernego (ale i refleksyjnego, krytycznego) zdawania z niej relacji. Umożliwia to zbudowanie więzi z pacjentem i lepsze wspólne przejście przez proces terapeutyczny.

Koło Humanistyki Medycznej zainicjowało w ubiegłym roku projekt wdrażania narrative medicine w Krakowie. Obecnie działanie w ramach projektu skupiają się na pracach panelu ekspertów opracowującego metody wdrażania narrative medicine na polskim gruncie i przygotowującego program pierwszych, eksperymentalnych warsztatów dla studentów i pracowników służby zdrowia, które, wykorzystując uważne czytanie tekstów kultury pod okiem specjalistów i łącząc doświadczenie estetyczne z analityczną refleksją, staną się okazją dla poznania podstaw narrative medicine.

Koordynator:
Mateusz K. Potoniec

Członkowie zespołu:
dr Mateusz Antoniuk (Wydział Polonistyki UJ)

prof. dr hab. Bogdan de Barbaro (Katedra Psychiatrii UJ CM)

dr n. med. Grzegorz Cebula (Zakład Dydaktyki Medycyny UJ CM)

dr hab. Paweł Bukowiec (Wydział Polonistyki UJ)

dr hab. Jarosław Fazan (Wydział Polonistyki UJ)

dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ (Wydział Polonistyki UJ)

dr hab. Piotr Oczko (Wydział Polonistyki UJ)

dr hab. Michał Rusinek (Wydział Polonistyki UJ)

mgr Konrad Sierzputowski (Wydział Polonistyki UJ)

lek. med. Agata Stalmach-Przygoda (Zakład Dydaktyki Medycyny UJ CM)

Hubert Syzdek (Wydział Lekarski CM UJ)

dr hab. Katarzyna Szalewska (Instytut Filologii Polskiej UG)

dr Katarzyna Trzeciak (Wydział Polonistyki UJ)

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum